Vigele

STE-003-fragment-00.17.26-00.23.09.mp3

фрагмент 00:17:26—00:23:09

Колыбельная «С'лэйфн, эс йогн» (из постановки витебского театра), пел папа
Слова А. Д. Номберга (1851-1915), но текст в этом варианте достаточно сильно изменен. Варианты песни есть в сборниках: Идельсон IX, № 136; Э. Секулец, № 26 (с. 79); Антология № 7 (с. 26). Мелодия записанного варианта не совпадает полностью ни с одной из ранее записанных.

Эс лэйфн2 ун эс йогн калтэнэ волкн
Ун эс блозт а винт
Ин Сибирь из дайн татэ,
Эр лозт дир герисн, майн кинд.

Калтэнэ волкн вос трогр ди герисн
Фун дэр вайтн ланд, —
Дортн штейт дох дайн тате
Ун халт а лопатэ ин хант.

Эр штэйт ун эр гробт эр
тифэр ун тифэр,
Варфт ди эрд аройс.
Зоргт нит, майн кинд, фэр3 дайн татн,
Эр гробт вар зей кворим ойс.

Нит фар криминал ун нит фар слэхтэ4 захн
Золн дайн татэ фарзицт.
Зоргт нит, майн кинд, фэр5 дайн татн:
Эр вэт нох кумт фун Сибирь.

Нит эр дэр эрстэр ун нит эр дэр лэцтэр
Мэнцн фалн эфн фэлд.
Зоргт нит, майн кинд, фэр6 дайн татн, —
Вакст нор ойс эф а хэлд.

А хэлд ун а хэлд вэсту ойсваксн
Вэст нох кейфн эт дэр вэлт.
Вэст нох бафрайен зих мит дайнэ швэстэр ун бридэр
Ун вэст нох бафрайен дэр вэлт.

Вэст нох бегэгэн зих мит дайне швэстэр ун бридэр
Ун вэст нох бафрайен дэр вэлт.

лэйфн = лойфн
фэр = фар
слэхтэ = шлэхтэ
Мэнцн = мэнчн
бегэгэн = багэгэн

 

Тэги:
GEO: Витебск
part
Раиса Семёновна Синельникова
С'лэйфн эс йогн